Резултати

Публично достъпните резултати от този проект ще бъдат актуализирани по време на напредъка на проекта.

IO1/A1 - Needs Analysis and Verification

Research reports: BG/CY/EL/ES/NL/UK

Survey reports: BG/CY/EL/ES/NL/UK

Overall Report

IO1/A2 - Training Methodology

IO1/A4 - Translated Handbook