Σχετικά με το Έργο

Scroll to content

Το πρόβλημα

Δεν είναι μυστικό ότι ο κόσμος αλλάζει γρήγορα - η κοινωνία, ο πολιτισμός και τα έθνη αλλάζουν και οι έννοιες της ιθαγένειας αλλάζουν μαζί τους. Σε αυτό το γρήγορα μεταβαλλόμενο περιβάλλον, είναι σημαντικό η εκπαίδευση να συμβαδίζει με τις εξελίξεις και να συμβάλλει στην ολοκλήρωση μαθητών που εφαρμόζουν ένα δεσμευμένο και πρέπον μοντέλο υπηκοότητας. Αλλά για να γίνει αυτό, η εκπαίδευση για την υπηκοότητα σε παγκόσμιο επίπεδο πρέπει να είναι πρέπουσα, ενημερωμένη και ελκυστική. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα στις αγροτικές περιοχές, όπου ορισμένα στοιχεία δείχνουν ότι η εκπαίδευση για την υπηκοότητα σε παγκόσμιο επίπεδο εφαρμόζεται πλήρως σε μικρότερο βαθμό, ιδίως σε σύγκριση με τις αστικές περιοχές.

Η λύση

Το πρόγραμμα Rural GCE σκοπεύει να συμβάλει στην αντιμετώπιση της ανισορροπίας, όπου υπάρχει, μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών και του τρόπου διδασκαλίας και προσέγγισης της υπηκοότητας σε αυτές τις περιοχές. Θα ερευνήσει και θα εξετάσει την αγροτικότητα και αγροτικά ζητήματα στις επιλεγμένες χώρες, θέματα γύρω από την παγκόσμια εκπαίδευση για την ιθαγένεια, πώς διδάσκεται και πώς αυτές οι έννοιες μπορεί να τέμνονται. Μόλις εντοπιστούν και εξεταστούν αυτά τα ζητήματα, το έργο στη συνέχεια στοχεύει στη δημιουργία ενός παρακινητικού περιβάλλοντος ολοκληρωμένης εκμάθησης μέσω του οποίου η πρόσβαση σε πόρους και εκπαιδευτικό υλικό θα είναι ιδιαίτερα εύκολη, επιτρέποντας στους εκπαιδευτικούς και άλλους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς να μεταδώσουν καλύτερα πρακτικές και αξίες παγκόσμιας ιθαγένειας με μια πιο ελκυστική και ολοκληρωμένη μέθοδο.

Στόχοι του Έργου

Το έργο έχει τους ακόλουθους στόχους:

  • Να εντοπίσει τρόπους με τους οποίους η παγκόσμια εκπαίδευση των πολιτών στις αγροτικές περιοχές αντιμετωπίζει δυσκολίες ή εμπόδια, καθώς και τους τομείς ισχύος της
  • Να αναπτύξει μια σειρά μαθημάτων που να παρέχει τα απαραίτητα εφόδια για αυτές τις δυσκολίες, καθώς και να στηριχτεί στους τομείς ισχύος της
  • Να αναπτύξει ένα παρακινητικό μαθησιακό περιβάλλον το οποίο μεταδίδει στους μαθητές χρήσιμες δεξιότητες και γνώσεις με προσιτό και ελκυστικό τρόπο
  • Να δημιουργήσει μια κοινότητα πρακτικής για εκπαιδευτικούς και άλλους εκπαιδευτές μέσω ενός εικονικού δικτύου το οποίο μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να μοιραστούν γνώσεις, πρακτικές και τα ίδια τα αποτελέσματα του έργου