Στην ATERMON, προσπαθούμε να είμαστε στην πρώτη γραμμή της Εφαρμοσμένης Έρευνας σε νέες τεχνολογίες και εργαλεία, ενώ πειραματιζόμαστε συνεχώς με καινοτόμες ψηφιακές λύσεις για τη διάδοση της γνώσης. Η ομάδα αποτελείται από εξειδικευμένους επαγγελματίες στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό, την τεχνική συμβουλευτική, τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ιστοσελίδων, τη συγγραφή περιεχομένου και το ψηφιακό μάρκετινγκ. Η αποστολή μας είναι να επιννοήσουμε και να σχεδιάσουμε λύσεις που υποστηρίζονται από τεχνολογίες των πληροφοριών και της επικοινωνίας (IT) για εκπαίδεση και κατάρτιση βάσει μοντέλων «gamification» (ενσωμάτωση μηχανισμών παιχνιδιού σε ένα περιβάλλον που δεν είναι παιχνίδι). Οι αξίες μας εξυπηρετούν τις έννοιες της Ανοιχτής & Περιεκτικής Εκπαίδευσης και της Εξατομικευμένης Μάθησης σε ένα επιχειρηματικό πλαίσιο που δε θα επιβάλει περιορισμούς όσον αφορά στην ποιότητα και την αποτελεσματικότητα.